Subvencions i convenis

 

Subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorguin les administracions públiques. El Consell Comarcal, a l'empara del que estableix l'esmentada Llei, ha publicat al BOPT una Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de la corporació el 19 de març de 2014, per la qual es regula la concessió de subvencions a entitats i persones que duguin a terme activitats d'interès públic o social per a la comarca del Baix Penedès. Les subvencions es destinaran a alguna de les següents finalitats:

a) Promoció de la cultura, esport, medi ambient, educació, assistència social, atencions benèfiques,entre d'altres, en l'àmbit territorial de la Comarca.

b) Assistència i cooperació amb altres ens locals o amb altres ens diferenciats amb personalitat pròpia.

c) Finançament d'actuacions, dintre de la comarca, que siguin competència del Consell Comarcal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals de la Comarca.

 

 

 

 

 

 

Convenis

Mitjançant convenis el Consell Comarcal estableix col·laboració per a dur terme actuacions d'interès públic.