Ajuts Menjador Escolar curs 2018-19

 

QUI HO POT SOL·LICITAR

Alumnes de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori que assisteixen a centres sufragats amb fons públics de la comarca del Baix Penedès.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Del 2 i 11 de maig de 2018, als centres escolars respectius de la comarca

Del 2 al 25 de maig de 2018 al Consell Comarcal (plaça del Centre, 5, del Vendrell) en horari de 9 a 14 hores.

També es podran sol·licitar aquests ajuts de forma electrònica a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal de Baix Penedès, Catàleg de tràmits, Ensenyament, sol·licitud de beca menjador.

Fins al 30 de setembre de 2018, alumnes de P3 matriculats amb posterioritat al 28 de maig.

Per a aquest curs, els alumnes que sol·licitin beca de menjador hauran de tenir, obligatòriament, DNI o NIE.

 

LÍMITS DE RENDA ANUAL

1- El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

  • Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (per exemple, avis): 2.416,80 €
  • Per cada nen de la unitat familiar: 2.900,20 €

 

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUS

Les resolucions de les beques tant atorgades com denegades, es publicaran en el Taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, indicant el tant per cent de la beca atorgada, com els dies que en podran fer ús, i de les beques denegades, el motiu de la denegació. A més, per a més facilitat, s’enviarà un SMS a les famílies amb les mateixes dades.

 

BASES I MODELS

Bases reguladores curs 2018-19

Sol·licitud beca menjador curs 2018-19

Formulari de recurs de reposició (Reclamació beca) 2018-19

 Requeriment documentació sol·licituds beques menjador curs 2018-19